Hlavní činnosti, kterými se naše firma zabývá

Technický dozor stavebníka TDS u stavebních projektů části elektro

Technický dozor stavebníka (investora) vykonává nezastupitelnou funkci dozoru při realizaci díla. Kontroluje soulad stavby se stavebním povolením, projektovou dokumentací a provádění jednotlivých prací.

Koordinátor BOZP na stavbě

Pro stavebníky, investory i státní správu, zajišťujeme profesionální a ucelené služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Ikona dozor

Přehled činností TDS

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, obsahem smluv a obsahem podmínek stavebního povolení.
 • Sledování a kontrola řádného vedení stavebního deníku včetně příslušných zápisů do nich.
 • Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací, kontrola dodržování předpisů BOZP, PO, o ochraně životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi.
 • Organizace kontrolních dnů stavby
 • Kontrola a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavy zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací.
 • Kontrola časového plnění termínu stavby s odsouhlaseným harmonogramem výstavby
 • Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, kon-strukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů pro-kazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Kontrola těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vedení fotodokumentace.
 • Účast a dohled při provádění funkčních zkoušek
 • Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
 • Odsouhlasení rozsahu prací, dodávaných výrobků a technologií před finančním plnění zhotoviteli
 • Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech týkajících se vý-stavby.
 • Kontrola fakturace stavebních prací dodavatelů
 • Kontrola a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavy zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací.
 • Tvorba soupisů vad a nedodělků díla a dohled nad jejich odstraněním v termínu
Ikona elektro

Elektromontáže VN, NN (EZS, EPS, PCO)

 • Provádíme elektromontáže silnoproudých i slaboproudých rozvodů jak v nových objektech, tak při rekonstrukcích
 • Montáže hromosvodných soustav
 • Zajištění výchozí revize
Ikona BOZP

Služby koordinátora BOZP na stavbě

 • Postaráme se o vaši stavbu z hlediska BOZP od začátku až do konce.
Ikona reference

Reference

 • 10/2018 – Nemocnice České Budějovice, pavilon transfuze a rehabilitace – TDS elektro
 • 02/2019 – Nemocnice Tábor, pavilon psychiatrie – TDS elektro
 • 07/2019 - Kaufland Klatovy, přístavba skladu – TDS elektro
 • 02/2020 – Louny, Novostavba státního okresního archívu Louny – TDS elektro
 • 04/2020 – Kaufland Třeboň, přístavba OC Kaufland Třeboň – TDS elektro
 • 07/2020 – České Budějovice, ZŠ Nerudova, rekonstrukce elektro I.etapa – TDS elektro
 • 07/2020 – Kaufland Modletice, přístavba kanceláří – TDS elektro
 • 08/2020 - Kaufland Žďár nad Sázavou, přístavba skladu – TDS elektro
 • 04/2021 - České Budějovice, ZŠ Nerudova, rekonstrukce elektro II.etapa – TDS elektro
 • 06/2021 – Jevany, Bohumil, NOVAVAX, výstavba skladovací haly – TDS elektro
 • 07/2021 – Slaný, ZŠ Komenského, rekonstrukce elektro I. Etapa – TDS elektro
 • 08/2021 – Kaufland Mariánské Lázně, přístavba skladu – TDS elektro
 • 08/2021 – Kaufland České Budějovice, výstavba nového obchodního domu - TDS elektro
 • 09/2021 – Kaufland Strakonice, výstavba nového obchodního domu - TDS elektro
 • 02/2022 – P3 park Lovosice, výstavba nové skladovací haly - TDS elektro
 • 06/2022 – Slaný, ZŠ Komenského, rekonstrukce elektro II. Etapa – TDS elektro
 • 07/2022 – Slaný, výstavba VO – TDS elektro
 • 08/2022 – Praha, PRE JIH rekonstrukce rozvodny 110kV - koordinátor BOZP
 • 09/2022 – Horní Planá, rekonstrukce objektu č.p.3, TDS - koordinátor BOZP
 • 05/2023 – Cep, úpravna vody a vodojem - koordinátor BOZP
 • 06/2023 – Dolní Jirčany, rekonstrukce RD, TDS - koordinátor BOZP
Ikona kvalifikace

Kvalifikace

 • Osvědčení o složení zkoušky dle Vyhl. 50/1978 § 6,7,8,10 do 1000V i nad 1000V
 • Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Autorizace ČKAIT v oboru: Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb č.0102588
Ikona kontakt

Kontakt

Ing. Pavel Bláha
Dolní Třebonín 281
382 01 Dolní Třebonín

Živnostenské oprávnění:
IČ: 08027242
DIČ: CZ8302151253

E-mail:
info@blahapavel.cz
Mobil: +420 607 078 857